Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Kehittamistoiminta » Vihreä Lappeenranta

Vihreä Lappeenranta - tavoitteena kasvava liiketoiminta yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi

Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Vihreä Lappeenranta on nostettu kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteisiin tarjoten vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille erinomaisen toimintaympäristön. Päämääränä on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta.

Hiilineutraalina kaupunkina Lappeenrannan tavoitteena on  vähentää 80 % päästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Muuttuvasta toimintaympäristöstä uutta liiketoimintaa

Lappeenrannan kaupunki on asettanut kovat tavoitteet sekä itselleen, alueen asukkaille että yrityksille. Päämääränä on se, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn eli resursseihin sopeutuvaa elämää.

Resurssiviisaasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin. Luonnonvarojen niukkeneminen on mahdollista kääntää ihmisten hyvinvointia lisääväksi, kannattavaksi liiketoiminnaksi. Yleinen hyvinvointi kasvaa päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentyessä, mikä houkuttelee alueelle matkailijoita, investoijia ja uutta yritystoimintaa.

Uudet toimintamallit ja innovaatiot luovat uusia työpaikkoja alueelle.

Wirmalla on käynnissä useita kehittämistoimenpiteitä, joilla tähdätään vihreän talouden yritysten kasvuun ja toimintaympäristön kehittämiseen. Seuraavana esimerkkejä kaupungin ja Wirman toimenpiteistä, jotka ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat tulevaisuudessa uuden liiketoiminnan syntymistä alueelle:

  • Kivisalmen Pumppaamo, jossa kaupunki pilotoi rohkeasti paikallisen innovaation Pien-Saimaan puhdistamisen edistämiseksi.
  • Käynnissä on jätteestä komposiittituotteita tuottavan pilottilaitoksen valmistelutyöt. Tavoitteena on mm. käynnistää vuoden 2017 aikana Kukkuroinmäellä laitos, joka tuottaa kierrätyskelvottomista rakennusjätteistä uusia tuotteita.
  • Kuntalaisille ja kiinteistönomistajille luodaan syksyn 2016 aikana alueellinen energiatietopalvelu, jonka avulla kuluttaja voi arvioida mm. hiilidioksidipäästöjään, lämmitystapamuutoksen takaisinmaksuaikaa ja vertailla omaa energiakulutustaan muihin vastaaviin kuluttajiin.
  • Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelutyössä on pyritty etsimään uudenlaisia, pitkän tähtäimen ratkaisuja erityisesti lietteiden käsittelyyn ja tehostettuun vedenpudistukseen. Suunnittelussa on huomioitu yliopiston innovaatioita ja arvioitu eri jätevesivaihtoehtoja koko elinkaaren ajalta. 
  • Sammonlahden palveluverkkoa (ml. koulut ja päiväkodit) pyritään uudistamaan kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden. Varhaisesta vaiheesta lähtien alueen yritykset ja yliopisto on otettu suunnitteluun mukaan. 
  • Yritykset osallistuvat Etelä-Karjalan ympäristöohjelman, kaupungin Green Lappeenranta -strategian rakentamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden määrittämiseen ja toteuttamiseen.
  • Pyrkimyksenä on, että Lappeenrannan kaupunki pystyy jatkossa määrittämään hankintoja elinkaarivaikutukset huomioiden ja uusinta markkinoilla olevaa tarjontaa hyödyntäen, ei pelkästään hinnan perusteella.

Lappeenrannan kaupungin tavoitteita seurataan ja toteutetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa

Verkostosta kumppaneita ja näkyvyyttä

Lappeenrannan seudulla toimii vireä energia- ja ympäristöalan yritysverkosto, Green Energy Showroom (GES), jonka jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. Wirman koordinoiman verkoston yritykset osallistuvat yhdessä messuille, markkinoivat yhdessä osaamistaan, tarjoavat palveluitaan yhdessä hankkeisiin ja luovat uutta liiketoimintaa seudulle. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja Lappeenrannan kaupunki markkinoivat alueen osaamista ja verkostoa aktiivisesti.

Yritysten vireä yhteistyö on poikinut jäsenille uusia asiakkaita sekä verkoston sisältä että ulkoa. Verkoston sisällä on käynnistetty tuotekehityshankkeita ja kehitetty myös uusia tuotteita markkinoille.

Wirman kautta yritykset saavat tietoa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja verkostoista. Verkostossa toimiminen edesauttaa yritysten valmiuksia päästä mukaan projekteihin ja hankkeisiin sekä mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymisen. Verkostoyhteistyön kautta yritykset ovat löytäneet myös täysin uusia markkinoita tuotteilleen ja palveluilleen.

GES-verkoston jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka Lappeenrannan kaupungin strategiassa nimettyjä Vihreä Lappeenranta -tavoitteita viedään konkreettisesti eteenpäin kaupungin investoinneissa ja palveluhankinnoissa siten, että niitä priorisoidaan liiketoimintapotentiaalin kautta. 

Lisätietoja kaikille avoimen verkoston, Green Energy Showroomin yrityksistä ja toiminnasta.

Yliopistoyhteistyöstä kasvua yrityksille

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksessa ja opetuksessa painottuvat uusiutuva energia sekä energia- ja ympäristötekniikka, mikä luo hedelmällisen pohjan uusille innovaatioille ja yritystoiminnalle. Yritysten kannattaa hyödyntää yliopiston tuottama tutkimustieto ja osaava työvoima liiketoiminnan kehittämisessä. Tässä wirmalaiset voivat toimia yritysten apuna.